Προσφερόμενα μαθήματα

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της έρευνας στην επιστήμη της Μουσειολογίας και της διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών και της εκπαιδευτικής πανεπιστημιακής διαδικασίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική (διδακτική) αποστολή του Τμήματος. Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας το εργαστήριο υποστηρίζει τη διαρκή προσαρμογή του περιεχομένου των διδασκόμενων μαθημάτων με βάση τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στα πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Εισαγωγή στη Μουσειολογία

Ταυτότητα Μαθήματος:

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, Α’ Εξαμήνου Προπτυχιακού κύκλου σπουδών
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα αυτό αναλύονται θεωρητικά ζητήματα της μουσειολογίας που αποτελούν τη βάση της μουσειακής πρακτικής και οι διαφορετικές ειδικότητες που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του έργου του. Για να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με βασικά ζητήματα φιλοσοφίας, θεωρίας και ιστορίας των μουσείων, εξετάζονται ειδικά ζητήματα αλληλεπίδρασης μουσείων‐ συλλογών, συλλεκτικές πρακτικές, καθώς και θέματα κοινού και εκπαίδευσης.

Μουσειογραφία

Ταυτότητα Μαθήματος:

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, Δ’ Εξαμήνου Προπτυχιακού κύκλου σπουδών
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26

Σύντομη Περιγραφή:

Η μουσειογραφία αποτελεί το σύνολο των εφαρμογών που σχετίζονται με τις μουσειολογικές ανάγκες των εκθέσεων και καλύπτει τις μεθόδους και τις πρακτικές λειτουργίας των μουσείων στους διαφόρους τομείς τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η πλήρης παρουσίαση και η ανάπτυξη των στόχων, του περιεχομένου και των πρακτικών της μουσειογραφίας. Το μάθημα αναφέρεται διεξοδικά στη σχέση μουσειολογίας και μουσειογραφίας, ξεκαθαρίζει τους ρόλους του επιμελητή, του μουσειολόγου και του μουσειογράφου στο σύγχρονο μουσείο, παρουσιάζει τις αρχές και τις δυνατότητες του μουσειογραφικού σχεδιασμού, καθώς και τις διάφορες μουσειογραφικές τεχνικές.

Πρότυπα Κωδικοποίησης Μουσειακών Μεταδεδομένων

Ταυτότητα Μαθήματος:

Υποχρεωτικό μάθημα Ειδικού υποβάθρου/κορμού, ΣΤ’ Εξαμήνου Προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26

Σύντομη Περιγραφή:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στα πρότυπα και τα σχήματα κωδικοποίησης μεταδεδομένων και στα εννοιολογικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή μουσειακών αντικειμένων καθώς και η μελέτη της διαλειτουργικότητας και της ολοκλήρωσης των αρχειακών, βιβλιοθηκονομικών και μουσειακών προτύπων μεταδεδομένων στη βάση της ενιαίας αντιμετώπισης της πολιτισμικής πληροφορίας. Το μάθημα ξεκινά παρουσιάζοντας την μουσειολογία ως υπό-πεδίο της Επιστήμης της Πληροφορίας και εξετάζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές από την Αρχειονομία και τη Βιβλιοθηκονομία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πιο γνωστών σχημάτων και προτύπων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στα μουσεία. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η οντολογία CIDOC CRM ενώ δίνεται έμφαση στην χρήση της για την διαλειτουργικότητα και την ολοκλήρωση πολιτισμικής πληροφορίας. 

Στο εργαστηριακό μέρος δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση προτύπων και σχημάτων μουσειακών μεταδεδομένων και της οντολογίας CIDOC CRM. 

Εικονικά Μουσεία

Ταυτότητα Μαθήματος:

Υποχρεωτικό μάθημα Ειδικού υποβάθρου/κορμού, Ζ’ Εξαμήνου Προπτυχιακού κύκλου σπουδών
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26

Σύντομη Περιγραφή:

Τα εικονικά μουσεία αποτελούν εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία των Μουσείων στο πλαίσιο της επικοινωνίας μουσείου και κοινού. Η προσέγγιση του μαθήματος ακολουθεί τους ακόλουθους βασικούς άξονες: 1) τη σχέση Εικονικού Μουσείου και 'μουσειακού γίγνεσθαι', 2) το θεωρητικό υπόβαθρο του Εικονικού Μουσείου: σκοπός και στόχοι, το Εικονικό Μουσείο ως μέσο για την ανάδειξη του μουσειακού υλικού και την αναβάθμιση του συμφραστικού περιβάλλοντος των  Εκθέσεων, 3) ο κοινωνικός ρόλος του Εικονικού Μουσείου: Εικονικά Μουσεία και κοινό, Εικονικά Μουσεία και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), 4) η μεθοδολογία σχεδιασμού και δημιουργίας Εικονικών Μουσείων:  η μουσειολογική προσέγγιση, η παραγωγή του παραπληρωματικού υλικού της Μουσειακής Παρουσίασης σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, τα διαθέσιμα εργαλεία, οι τεχνικές απαιτήσεις, οι μέθοδοι αξιολόγησης, 5) παρουσίαση, μελέτη και αξιολόγηση συγκεκριμένων Εικονικών Μουσείων, 6) το μέλλον των Εικονικών Μουσείων.

Μουσεία και Κοινωνικά Δίκτυα

Ταυτότητα Μαθήματος:

Υποχρεωτικό μάθημα Ειδικού υποβάθρου/κορμού, Η’ Εξαμήνου Προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα "Μουσείο και Κοινωνικά Δίκτυα" είναι μάθημα επιλογής του Η΄ εξαμήνου της Ψηφιακής ροής. Το μάθημα αφορά στη σύνδεση του μουσείου με τα κοινωνικά δίκτυα και τον ρόλο τους στη λειτουργία του σύγχρονου μουσείου. Παρουσιάζεται η προσπάθεια αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων ως μέσων για τον εμπλουτισμό της μουσειακής επίσκεψης και της εμπειρίας του επισκέπτη, καθώς και στο πλαίσιο της επιθυμητής εμπλοκής του επισκέπτη στη μουσειακή λειτουργία και στις μουσειακές εκθέσεις στον πραγματικό και στον ψηφιακό κόσμο. Αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία και στη διατήρηση κοινωνικών προφίλ, στη δημιουργία, στη διατήρηση και στην ανανέωση μουσειακών ιστολογίων, στη σύνδεση των κοινωνικών δικτύων με τη σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση,  στη συμβολή των κοινωνικών δικτύων για τον συμμετοχικό σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων, δράσεων και προγραμμάτων.

Μουσεία και πολυμεσικές (και κινητές) εφαρμογές

Ταυτότητα Μαθήματος:

Υποχρεωτικό μάθημα Ειδικού υποβάθρου/κορμού, Η’ Εξαμήνου Προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα «Μουσείο και Πολυμεσικές Εφαρμογές» διαρθρώνεται σε 13 εβδομαδιαίες συνεδρίες/διαλέξεις και απευθύνεται σε τελειόφοιτους (Η' εξάμηνο), οι οποίοι έχουν ήδη εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της μουσειολογίας. Το μάθημα αναφέρεται σε πολυμεσικές εφαρμογές μουσειακού περιεχομένου τόσο στο πλαίσιο της μουσειακής επίσκεψης εντός των μουσειακών χώρων, όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρουσιάζονται τα προγράμματα δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών και πολυμεσικών παιχνιδιών μουσειακού χαρακτήρα, καθώς και οι δυνατότητες διάθεσης τέτοιων εφαρμογών. Το μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση και την αξιολόγηση συγκεκριμένων και επιλεγμένων παραδειγμάτων από πολυμεσικές εφαρμογές και παιχνίδια, καθώς και τις διαδικασίες, τη μεθοδολογία και την υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εφαρμογές διαδραστικών πολυμέσων, πειραματικών πολυμέσων, επαυξημένης πραγματικότητας, προσχεδιασμένης επίσκεψης προσαρμοσμένης στα μέτρα και στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε επισκέπτη, εμβύθισης και εικονικών περιβαλλόντων. Διδάσκονται και συζητούνται οι βασικές έννοιες, το ιστορικό πλαίσιο διείσδυσης των πολυμέσων στα μουσεία. Το μάθημα εμβαθύνει στις ανάγκες που εξυπηρετεί η εισαγωγή πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και στην αξιολόγηση αναφορικά με σειρά από παραμέτρους που αφορούν κυρίως στην οπτική του επισκέπτη. Δίδεται η ευκαιρία σε φοιτητές/φοιτήτριες να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση για την εισαγωγή πολυμέσων σε μουσειακό περιβάλλον ή να προβούν σε κριτική ανάλυση υφιστάμενων εφαρμογών

Ενημέρωση: 16-02-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας