Μουσεία και Κοινωνικά Δίκτυα


Διδάσκων/ουσα: Παπαϊωάννου Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: MUS530
Κατεύθυνση Μαθήματος: Μουσειολογίας
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 5
Σύνολο Ωρών: 4
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα "Μουσείο και Κοινωνικά Δίκτυα" είναι μάθημα επιλογής του Η΄ εξαμήνου της Ψηφιακής ροής. Το μάθημα αφορά στη σύνδεση του μουσείου με τα κοινωνικά δίκτυα και τον ρόλο τους στη λειτουργία του σύγχρονου μουσείου. Παρουσιάζεται η προσπάθεια αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων ως μέσων για τον εμπλουτισμό της μουσειακής επίσκεψης και της εμπειρίας του επισκέπτη, καθώς και στο πλαίσιο της επιθυμητής εμπλοκής του επισκέπτη στη μουσειακή λειτουργία και στις μουσειακές εκθέσεις στον πραγματικό και στον ψηφιακό κόσμο. Αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία και στη διατήρηση κοινωνικών προφίλ, στη δημιουργία, στη διατήρηση και στην ανανέωση μουσειακών ιστολογίων, στη σύνδεση των κοινωνικών δικτύων με τη σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση,  στη συμβολή των κοινωνικών δικτύων για τον συμμετοχικό σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων, δράσεων και προγραμμάτων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια αναμένεται να:

 • κατανοεί την σχέση των μουσείων με τα κοινωνικά δίκτυα.
 • έχει την ικανότητα να αναλύει τις μουσειακές δραστηριότητες στα κοινωνικά δίκτυα.
 • να αντιλαμβάνεται, να αναλύει, να αξιολογεί και να σχεδιάζει δραστηριότητες στα κοινωνικά δίκτυα.
 • συνδυάζει τα κοινωνικά δίκτυα των μουσείων με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευση.
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Μουσεία & κοινωνικά Δίκτυα.  Η σχέση και η διάδραση των μουσείων με τα κοινωνικά δίκτυα. 

2η εβδομάδα: Δυνητικές Κοινότητες Μάθησης (ΔΚΜ).  Ορισμός, ανάλυση, μεθοδολογία και εφαρμογές.

3η εβδομάδα: Προφίλ χρηστών και κοινωνικών δικτύων.  Κοινωνικά δίκτυα, χρήστες και διαχείριση.

4η εβδομάδα: Εικονικά μουσεία. Ορισμός και περιγραφή των εικονικών μουσείων. 

5η εβδομάδα: Ανάλυση λόγου και δραστηριοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα και στις δυνητικές κοινότητες.  Εφαρμογές και προοπτικές του δημοσίου λόγου και των δραστηριοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα και τις δυνητικές κοινότητες.

6η εβδομάδα: Μουσεία, ΤΠΕ και μάθηση -Διά βίου μάθηση –Από απόσταση εκπαίδευση, e-learning.  Ο εκπαιδευτικός ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

7η εβδομάδα: Τεχνολογίες υλοποίησης.  Εργαλεία υλοποίησης των μουσειακών κοινωνικών δικτύων. 

8η εβδομάδα: Επίσκεψη – Ανάθεση Εργασιών/Παρουσιάσεων: Εκπαιδευτική Επίσκεψη σε μουσείο της Κέρκυρας. Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την ανάθεση ομαδικής παρουσίασης (βλ. αξιολόγηση παρακάτω).

9η εβδομάδα: Πνευματικά δικαιώματα – ιδιωτικότητα: Ασφάλεια πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα.

10η εβδομάδα: Παραδείγματα - αξιολόγηση - προτάσεις: μουσειακοί και πολιτιστικοί ιστότοποι και κοινωνική δικτύωση (Ι)

11η εβδομάδα: Παραδείγματα - αξιολόγηση - προτάσεις: μουσειακοί και πολιτιστικοί ιστότοποι και κοινωνική δικτύωση (ΙΙ)

12η εβδομάδα: Παραδείγματα - αξιολόγηση - προτάσεις: μουσειακοί και πολιτιστικοί ιστότοποι και κοινωνική δικτύωση (ΙΙΙ)

13η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών: παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών (15΄ παρουσίαση και άλλα 5΄-10΄ για ερωτήσεις/συζήτηση) που ανατέθηκαν στις ομάδες στο μέσο του εξαμήνου (συνάντηση 8). Αξιολόγηση εργασιών στο πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Arias, Maria Paula "Instagram Trends: Visual Narratives of Embodied Experiences at the Museum of Islamic Art." MW2018: Museums and the Web 2018. Published January 14, 2018.
 • http://mw18.mwconf.org/paper/instagram-trends-visual-narratives-of-embodied-experiences-at-the-museum-of-islamic-art
 • Bailey Hogarty, Sarah, Jennifer Knox White and James Provenza. "The next generation of digital publishing: Integrated strategies for online scholarly content at SFMOMA." MW2018: Museums and the Web 2018. Published January 16, 2018.
 • http://mw18.mwconf.org/paper/the-next-generation-of-digital-publishing-integrated-strategies-for-online-scholarly-content-at-sfmoma
 • Burbary, K. (2011), Facebook Demographics Revisited – 2011 Statistics. http://www.kenburbary.com/2011/03/facebook-demographics-revisited-2011- statistics-2/
 • Dahlquist, Sofia. "What happened here? Explore the history of Stockholm with your smartphone." MW2018: Museums and the Web 2018. Published February 7, 2018.
 • http://mw18.mwconf.org/paper/what-happened-here
 • Gates, J. (2012), “Clearing the Path for Sisyphus: How Social Media is Changing Our Jobs and Our Working Relationships.” In Conversations with Visitors: Social Media in Museums. Ed MuseumsEtc Ltd, 92-107. Edinburgh: Hudson House, 2012.
 • Gorgels, P. (2018), "Rijksmuseum mobile first: Rijksstudio Redesign and the new Rijksmuseum app." MW2018: Museums and the Web 2018. Published January 14, 2018.
 • http://mw18.mwconf.org/paper/rijksmuseum-mobile-first-redesign-rijksstudio-the-new-rijksmuseum-app
 • Howes, D.S. 2007. Why the Internet Matters: A Museum Educator’s Perspective. In The digital museum: A think guide, edited by Herminia Din and Phyllis Hecht, 67-78. Washington, DC: American Association of Museums.
 • Humphris, Sarah. “Facebook: how it works for us, from the perspective of a small heritage organization.” December 12,2013.
 • http://www.londonmuseumsgroup.org/2013/12/02/facebook-works-us-perspective-small-heritage-organisation/
 • Magkafa, Dimitra, and Nigel Newbutt. "The process of involving children with autism in the design of a museum-based app." MW2018: Museums and the Web 2018. Published January 19, 2018.
 • http://mw18.mwconf.org/paper/the-process-of-involving-children-with-autism-in-the-design-of-a-museum-based-app
 • Meyers Emery, Kate, Hannah Barry and . "#MuseumLove: Working together to promote local cultural institutions." MW2017: Museums and the Web 2017. Published February 1, 2017.
 • http://mw17.mwconf.org/paper/museumlove-working-together-to-promote-local-cultural-institutions
 • Rao, Seema and Robert Stein. "To journey in Twitter canoes: Methods to understand the mechanisms and meaning in Twitter conversations." MW2018: Museums and the Web 2018. Published February 6, 2018.
 • http://mw18.mwconf.org/paper/to-journey-in-twitter-canoes-methods-to-understand-the-mechanisms-and-meaning-in-twitter-conversations
 • Richardson J. (2011), Creating social media guidelines for a museum, http://www.museumnext.org/2010/blog/creating_social_media_guidelines_for_a_museum
 • Stewart, E. (2012), “Developing A Social Media Strategy.” In Conversations with Visitors: Social Media in Museums. Ed MuseumsEtc Ltd, pp. 12-33. Edinburgh: Hudson House, 2012.
 • Μούλιου, Μ., (2010). Μουσεία Πόλεων και Διαδικτύου την εποχή του Web0, Τετράδια Μουσειολογίας, 7, σ. 74-80.
 • Μπαντιμαρούδης, Φ. (2011). Πολιτιστική Επικοινωνία. Οργανισμοί, θεωρίες, μέσα, Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα.
 • Μπούνια, Α. (υπό έκδοση). Ψηφιακός Πολιτισμός, Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Μουσεία, στο Παπαδάκη, Ει. και Θεοδοσίου, Σ. (επιμ.), Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, εκδόσεις Νήσος: Αθήνα.
 • Παυλίδης, Π. (2000). Πολιτισμική Επικοινωνία, Αθήνα: Εξάντας.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
 • Ομαδική παρουσίαση (30%) - υποχρεωτική
 • Γραπτή εξέταση (70%) - υποχρεωτική
 • Ημερολόγια ανάδρασης - προαιρετική δράση αξιολόγησης μαθησιακής διαδικασίας

Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας