Εικονικά Μουσεία


Διδάσκων/ουσα: Παπαϊωάννου Γεώργιος, Καλόγερος Ελευθέριος
Κωδικός Μαθήματος: MUS446
Κατεύθυνση Μαθήματος: Μουσειολογίας
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 5
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Τα εικονικά μουσεία αποτελούν εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία των Μουσείων στο πλαίσιο της επικοινωνίας μουσείου και κοινού. Η προσέγγιση του μαθήματος ακολουθεί τους ακόλουθους βασικούς άξονες: 1) τη σχέση Εικονικού Μουσείου και 'μουσειακού γίγνεσθαι', 2) το θεωρητικό υπόβαθρο του Εικονικού Μουσείου: σκοπός και στόχοι, το Εικονικό Μουσείο ως μέσο για την ανάδειξη του μουσειακού υλικού και την αναβάθμιση του συμφραστικού περιβάλλοντος των  Εκθέσεων, 3) ο κοινωνικός ρόλος του Εικονικού Μουσείου: Εικονικά Μουσεία και κοινό, Εικονικά Μουσεία και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), 4) η μεθοδολογία σχεδιασμού και δημιουργίας Εικονικών Μουσείων:  η μουσειολογική προσέγγιση, η παραγωγή του παραπληρωματικού υλικού της Μουσειακής Παρουσίασης σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, τα διαθέσιμα εργαλεία, οι τεχνικές απαιτήσεις, οι μέθοδοι αξιολόγησης, 5) παρουσίαση, μελέτη και αξιολόγηση συγκεκριμένων Εικονικών Μουσείων, 6) το μέλλον των Εικονικών Μουσείων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τις έννοιες εικονικό μουσείο, ψηφιακό μουσείο, πολυμέσα, διαδραστικά πολυμέσα, διαδικτυακά διαδραστικά πολυμέσα, εμπλουτισμένη πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα.
 • περιγράφει την ιστορία της ανάπτυξης των εικονικών μουσείων.
 • αναλύει ψηφιακά μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • κατέχει τους κώδικες ψηφιακής μουσειακής δεοντολογίας που ισχύουν και εφαρμόζονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
 • αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα των εικονικών μουσείων σε συνάρτηση με το μάρκετινγκ και το κοινό του μουσείου.
 • σχεδιάζει και να υλοποιεί εικονικά μουσεία.
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Τι είναι Εικονικό Μουσείο. Ορισμός, περιγραφή και ανάλυση του Εικονικού Μουσείου.

2η εβδομάδα: Σκοπός και Στόχοι Εικονικού Μουσείου.  Ερευνητικές προσεγγίσεις, επιδιώξεις, παροχή υπηρεσιών στους συνεργάτες και τους χρήστες.

3η εβδομάδα: Νέες Τεχνολογίες Στα Μουσεία (1/3).  Οι νέες τεχνολογίες στα μουσεία του 21ου αιώνα. 

4η εβδομάδα: Νέες Τεχνολογίες Στα Μουσεία  (2/3).  Εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, διαδραστικά παιχνίδια. 

5η εβδομάδα: Νέες Τεχνολογίες Στα Μουσεία (3/3).  Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στα Μουσεία.

6η εβδομάδα: Εικονική Πραγματικότητα (1/2).  Η χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας στα μουσεία.  Ορισμός, περιγραφή και ανάλυση. 

7η εβδομάδα: Εικονική Πραγματικότητα (2/2).  Παραδείγματα και το μέλλον της Εικονικής Πραγματικότητας στα μουσεία. 

8η εβδομάδα: Μεθοδολογία σχεδιασμού και δημιουργίας Εικονικών Μουσείων (1/3). Οι τεχνικές απαιτήσεις του σχεδιασμού και της δημιουργίας των Εικονικών Μουσείων. 

9η εβδομάδα: Μεθοδολογία σχεδιασμού και δημιουργίας Εικονικών Μουσείων (2/3).  Το Εικονικό Μουσείο και ο σχεδιασμός του.  Ερμηνευτικά εργαλεία και πρακτικές.

10η εβδομάδα: Μεθοδολογία σχεδιασμού και δημιουργίας Εικονικών Μουσείων (3/3).  Σύγχρονες τάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

11η εβδομάδα: Εικονικά Μουσεία και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).  Προσβασιμότητα των Μουσείων και κοινωνικός ρόλος των Εικονικών Μουσείων.

12η εβδομάδα: Παρουσίαση, μελέτη και αξιολόγηση συγκεκριμένων Εικονικών Μουσείων. Παραδείγματα υλοποίησης Εικονικών Μουσείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

13η εβδομάδα: Το μέλλον των Εικονικών Μουσείων. Τα Εικονικά Μουσεία στον 21ο αιώνα.  Στόχοι και προδιαγραφές.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Bayne, S., & Ross, J. (2007). The “digital native” and “digital immigrant”: a dangerous opposition. In Annual Conference of the Society for Research into Higher Education. Education (SHRE). Retrieved from
 • https://www.academia.edu/827541/The_digital_nativeand_digital_immigrant_a_dangerous_opposition
 • Bynum, T. W. (2001). Computer ethics: Its birth and its future. Ethics and Information Technology, vol. 2, pp. 109-112.
 • Cameron, F. (2007), Theorizing digital cultural heritage: a critical discourse., Cambridge: MIT Press, 2007.
 • http://booksreadingathome.com/downloads/theorizing-digital-cultural-heritage-acritical-discourse-media-in-transition.pdf
 • Cameron, F. (2008), The politics of heritage authorship: the case of digital heritage collections. New heritage: new media and cultural heritage, eds. Yehuda E. Kalay, Thomas Kvan, Janice Affleck, New York, 2008.
 • http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2159032X.2016.1246156
 • Cappuro R. (2009), Digital ethics, The Academy of Korean Studies (ed.): 2009 Civilization and Peace, Korea: The Academy of Korean Studies 2010, pp. 203-214.
 • Carrozzino, Μ., Bergamasco M. (2010), Beyond virtual museums: Experiencing immersive virtual reality in real museums, Journal of cultural Heritage, vol.11, pp. 452-458, available at : www.sciencedirect.com
 • Deliyannis, I. & Papaioannou, G. (2016), Augmented Reality Edutainment Systems for Open-Space Archaeological Environments: the Case of the Old Fortress, Corfu, Greece. In: Deliyannis, I., Kostagiolas, P. & Banou, Ch. (ed.), Experimental Multimedia Systems for Interactivity and Strategic Innovation, Hershey, PA (USA): IGI Global, pp. 307-323.
 • Forte, M., (2007). Ecological cybernetics, Virtual Reality and Virtual Heritage : Α Critical Discource, in Theorizing Digital Cultural Heritage, Cameron, F., Kenderdine, S., ed.. Cambridge, Massachusetts : MIT Press. pp. 389-409
 • Hawkey, R. (2004). Learning with digital technologies in museums , science centres and galleries. A NESTA Futurelab Research report - report 9
 • Hooper-Greenhill, E. (Ed.). (2005). Museum, Media, Message. London: Routledge
 • Keene, S. (1998). Digital collections: Museums in the information age. London: Butterworth-Heinemann.
 • Loran M., (2005). Use of Websites to Increase Access and Develop Audiences in Museums : Experiences in British Museums , in Carreras C. (coord.) “ICT and Heritage” (online dossier) , in Digithum no 7. Available at
 • http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/eng/loran.pdf
 • MacDonald, George & Alsford, Stephen. - Vers le musee virtuel: periode de crise et de changement pour le troisieme millenaire. (Discours-programme prononce lors de la 54e assemblee annuelle de l'American Association for State and Local History, Omaha, le 30 septembre 1994). [Ressource electronique: http://www.civilization.ca/academ/articles/macd-alsf1_1f.html]
 • Papaioannou, G. & Paschou, S. (2016). Do predators go digital? Discussing museum ethics in the digital habitat in ICOM 24th General Conference Museums and Cultural Landscapes, Milan 3-9 July 2016.
 • Richani, E., Papaioannou, G. & Banou, Ch. (2016), Emerging Οpportunities: the Internet, Marketing and Museums, 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016), Corfu, Greece, July 14-17, 2016.
 • Sears A., Jacko J.A., (2008). The Human – Computer Interaction Handbook. Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications, New York : CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Spinello, R., (2003). Cyberethics, Morality and Law in Cyberspace, USA : Jones and Bartlett Publishers
 • Wassom, B. (2015). Augmented Reality, Law, Privacy and Ethics. Law, Society and Emerging AR Technologies. USA, Syngress- Elsevier
 • Δεληγιάννης, Ι. & Παπαϊωάννου, Γ. (2014), Μουσείο και αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και διαδραστικών πολυμέσων. Στο: Μπίκος, Γ. & Κανιάρη, Α. (επιμ.), Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση και Εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Οικονόμου, Μ., (2008). Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Διάσταση της Επίσκεψης στο Μουσείο: Νέοι Δρόμοι ή Αδιέξοδα; στα Πρακτικά Συνεδρίου : Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομίας. Διαχείριση, Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Μπούνια, Α., Νικονάνου Ν., Οικονόμου, Μ., επ. Αθήνα : Καλειδοσκόπιο.
 • Οικονόμου, Μαρία - Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία: Εργαλείο, τροχοπέδη ή συρμός; - ηλεκτρονικό Περιοδικό Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1, 2004 (http://www.aegean.gr/culturaltec/museology/contents.htm)
 • Πάσχου, Σ., Παπαϊωάννου, Γ. & Δεληγιάννης, Ι. (2017), Οι Πίνακες Συνομιλούν με Μαθητές και Επισκέπτες...: Πιλοτική Αξιολόγηση Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία, IAKE, Ηράκλειο Κρήτης, 5-7 Μαΐου 2017.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
 • Διάλεξη με συμμετοχική συζήτηση
 • Υλικό μελέτης σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Παρουσίαση μελετών περίπτωσης (case studies) - συζήτηση
 • Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση - παρουσίαση σε ομάδες

Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας