Αρχαία Ελληνική Γραμματεία


Διδάσκων/ουσα: Παππάς Θεόδωρος
Κωδικός Μαθήματος: ARC00000000000001
Εναλ. Κωδικός: ΓΠ150
Κατεύθυνση Μαθήματος: Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Στόχος του μαθήματος είναι η διαμόρφωση γενικής εικόνας της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας από τις απαρχές έως και την ελληνιστική εποχή. Η προφορική παράδοση και ο γραπτός λόγος. Τα λογοτεχνικά είδη και η σημασία τους.

Διάρθρωση του μαθήματος: Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική γραμματεία: α΄. Κλασική φιλολογία και βοηθητικές επιστήμες, λογοτεχνία και κοινωνία στην αρχαιότητα, παράδοση των κλασικών κειμένων. β΄. Ηρωικό έπος (προφορική παράδοση και γραπτός λόγος, δομή και σύνθεση των ομηρικών επών). γ΄. Ησίοδος (σχέση με την παράδοση, επιδράσεις, πηγές). δ΄. Λυρική ποίηση (ελεγεία, ίαμβος, μελική ποίηση). ε΄. Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών). στ΄. Φιλοσοφία και επιστήμη (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ιπποκράτης). ζ΄. Ρητορική (Ισοκράτης, Λυσίας, Δημοσθένης, Αισχίνης). η΄. Ανθολογημένα κείμενα από έπος, λυρική ποίηση, φιλοσοφία, ρητορεία και ιστοριογραφία.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ἡ διαμόρφωση γενικῆς εἰκόνας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς ἕως καὶ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή. Ἡ προφορικὴ παράδοση καὶ ὁ γραπτὸς λόγος. Τὰ λογοτεχνικὰ εἴδη καὶ ἡ σημασία τους.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ὣς τὸν Ἰσοκράτη.

2η-3η εβδομάδα: Κλασικὴ φιλολογία καὶ βοηθητικὲς ἐπιστῆμες, λογοτεχνία καὶ κοινωνία στὴν ἀρχαιότητα, παράδοση τῶν κλασικῶν κειμένων.

4η εβδομάδα: Ἡρωικὸ ἔπος (προφορικὴ παράδοση καὶ γραπτὸς λόγος, τὸ ὁμηρικὸ ζήτημα, δομὴ καὶ σύνθεση τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν).

5η εβδομάδα: Ἡσίοδος (σχέση μὲ τὴν παράδοση, ἐπιδράσεις, πηγές).

6η εβδομάδα: Λυρικὴ ποίηση (ἐλεγεία, ἴαμβος, μελικὴ ποίηση).

7η εβδομάδα: Ἱστοριογραφία (Ἡρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφῶν).

8η-9η εβδομάδα: Φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη (Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Ἱπποκράτης).

10η-11η εβδομάδα: Ρητορική (Ἰσοκράτης, Λυσίας, Δημοσθένης, Αἰσχίνης).

12η-13η εβδομάδα: Ἀνθολογημένα κείμενα ἀπὸ ἔπος, λυρικὴ ποίηση, φιλοσοφία, ρητορεία καὶ ἱστοριογραφία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • E. Easterling – B.M.W. Knox, Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, μτφρ. N. Κονομῆς κ.ἄ., ἐκδ. Παπαδήμας, Ἀθήνα 19942·
  • Lesky, Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, μτφρ. Ἀ.Γ. Τσοπανάκης, ἐκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2014 (νέα ἔκδοση, ἀναθεωρημένη)·
  • -G. Nesselrath (ἐπιμ.), Εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχαιογνωσία, τόμ. Α΄, Ἀρχαία Ἑλλάδα, μτφρ. Ἰ. Ἀναστασίου κ.ἄ. (ἐπιμ. Δ. Ἰακὼβ – Ἀ. Ρεγκᾶκος), ἐκδ. Παπαδήμας, Ἀθήνα 2003·
  • Θ.Γ. Παππᾶς, Προσεγγίσεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ὣς τὸν Ἰσοκράτη, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2007·
  • Franco Montanari, Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας. Ἀπὸ τὸν 8ο αἰ. π.Χ. ἕως τὸν 6ο αἰ. μ.Χ., μτφρ. Σπ. Κουτράκης – Δ. Κουκουζίκα – Κ. Σαββᾶ (ἐπιμ. Δ. Ἰακὼβ – Ἀ. Ρεγκᾶκος), ἐκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010.

Ὑλικὸ – Ὕλη μαθήματος: Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ διδακτικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ ἐπιλέγουν οἱ φοιτητὲς ἀπὸ τὰ προτεινόμενα βιβλία, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑξαμήνου διανέμεται ἐπίσης ὑλικὸ μὲ κείμενα (στὸ πρωτότυπο καὶ σὲ μετάφραση), ἐκτενὴς βιβλιογραφία κατὰ ἑνότητα, καθὼς καὶ διάφορες ἄλλες πηγὲς καὶ μελετήματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική).
  • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις εκτεταμένης απάντησης.
  • Γραπτή εξέταση με επίλυση προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική).

Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας