Erasmus+

gr  pdf.png  Κανονισμός Erasmus+
Mέγεθος: 403.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

H παραμονή και φοίτηση για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, δεν περιορίζεται στην απλή γνωριμία του φοιτητή με κάποιο άλλο ευρωπαϊκό A.E.I. O μετακινούμενος φοιτητής έχει όλα σχεδόν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που έχουν οι κανονικώς εγγεγραμμένοι φοιτητές του Πανεπιστημίου υποδοχής. Συμμετέχει στα μαθήματα, στις εργασίες, στις εξετάσεις, που έχει επιλέξει με τη βοήθεια και τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων καθηγητών του Πανεπιστημίου προέλευσης και του Πανεπιστημίου υποδοχής.

Οι πιστωτικές Μονάδες, που ο φοιτητής συγκεντρώνει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, μεταφέρονται και συνυπολογίζονται στο Πανεπιστήμιο προέλευσης. Το σύστημα αυτό στοχεύει στην εξασφάλιση κοινών διαδικασιών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών, που παρέχονται στους διακινούμενους φοιτητές ανάμεσα στα διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το ECTS βασίζεται κατ’ αρχήν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. Το ECTS σχετίζεται κατά τρόπο άμεσο με τη συμφωνία εκμάθησης, που υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος προέλευσης, του Ιδρύματος υποδοχής και κάθε διακινούμενου φοιτητή ξεχωριστά. Στη συμφωνία αυτή προσδιορίζεται το πρόγραμμα σπουδών, που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Ίδρυμα υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη συμφωνίας είναι η πληροφόρηση σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Η τριμερής συμφωνία, η οποία προαναφέρθηκε, κατοχυρώνει τις πιστωτικές μονάδες που συγκέντρωσε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Ίδρυμα υποδοχής, καθόσον το Ίδρυμα προέλευσης δεσμεύεται να τις αναγνωρίσει. Κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα που μετέχει στο ECTS υποχρεούται στην έκδοση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου-Oδηγού Σπουδών σε περισσότερες της μιας ευρωπαϊκές γλώσσες για τα μαθήματα που προσφέρει, καθώς και για τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα από αυτά.

Οι εντός του πλαισίου του ECTS διακινούμενοι φοιτητές εξασφαλίζουν πλήρη αναγνώριση της ακαδημαϊκής εργασίας, που διεκπεραίωσαν επιτυχώς σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο-μέλος του ECTS. Μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις πιστωτικές μονάδες από το ένα Πανεπιστήμιο στο άλλο, με βάση την προηγηθείσα συμφωνία εκμάθησης ανάμεσα στο Ίδρυμα προέλευσης, αυτό της υποδοχής και του φοιτητή. Έτσι, επανερχόμενος ο φοιτητής στο Ίδρυμα προέλευσης, μετά τη φοίτησή του στο/-α Ίδρυμα/-τα υποδοχής, μεταφέρει τις πιστωτικές μονάδες που απέκτησε εκεί. H υιοθέτηση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα στους φοιτητές του. Για την απονομή πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες σε κάθε έτος σπουδών. Οι φοιτητές του Τμήματος στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο έντυπο υλικό του ECTS, που διατίθεται από το Γραφείο Διεθνών και Διαπανεπιστημιακών σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ιόνιο Ακαδημία (τηλ. 0030-26610-87129, 87130) και από τη διεύθυνση ERASMUS+ BUREAU, 70, Rue Montoyer, 13-1040 Bruxelles, τηλ. 0032-2-2330111, fax 0032-2-2330150.

Οι πιστωτικές μονάδες του ECTS

Η πιστωτική μονάδα είναι μία μονάδα μέτρησης του φόρτου εργασίας του φοιτητή, που κατά κανόνα αντιπροσωπεύει την απαιτούμενη ενέργεια για την επιτυχή συμμετοχή, παρακολούθηση και εξέταση σε ένα προσφερόμενο μάθημα. Η βασική κατανομή των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται σε 60 μονάδες ανά ακαδημαϊκό έτος. Είναι ευνόητο ότι η πιστωτική μονάδα εγγράφεται στο ενεργητικό του φοιτητή από τη στιγμή που αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις απαιτήσεις του μαθήματος, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και συμμετοχή σε σεμινάρια, διαλέξεις, σπουδή στη βιβλιοθήκη, επιτόπια έρευνα κλπ. Ας σημειωθεί ότι όλα τα μαθήματα ECTS είναι κανονικά μαθήματα των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων, όπως αυτά που παρακολουθούν υπό κανονικές συνθήκες οι δικοί τους φοιτητές.
Οι εντός του πλαισίου του ECTS διακινούμενοι φοιτητές εξασφαλίζουν πλήρη αναγνώριση της ακαδημαϊκής εργασίας, που διεκπεραίωσαν επιτυχώς σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο-μέλος του ECTS. Μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις πιστωτικές μονάδες από το ένα Πανεπιστήμιο στο άλλο, με βάση την προηγηθείσα συμφωνία εκμάθησης ανάμεσα στο Ίδρυμα προέλευσης, αυτό της υποδοχής και του φοιτητή. Έτσι, επανερχόμενος ο φοιτητής στο Ίδρυμα προέλευσης, μετά τη φοίτησή του στο/-α Ίδρυμα/- τα υποδοχής, μεταφέρει τις πιστωτικές μονάδες που απέκτησε εκεί.
Tο κύριο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι περιλαμβάνει τη μεταφορά και τη συσσώρευση των πιστωτικών μονάδων και ότι είναι διαθέσιμο σε όλους τους φοιτητές και όχι μόνο σε αυτούς που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών.
Στο Τμήμα μας όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος ECTS στο προπτυχιακό πρόγραμμα θα ισχύει η εξής αντιστοιχία: Τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες ECTS για κάθε μάθημα της κατηγορίας «Υποχρεωτικά» και «Υποχρεωτικά επιλογής» εκτός των μαθημάτων Ξένης Γλώσσας τα οποία πιστώνονται με δύο (2), οκτώ (8) για την Πτυχιακή Εργασία και δεκαέξι (16) για την Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Τα 8 ECTS της πτυχιακής εργασίας κατανέμονται ως εξής: 4 ECTS το έβδομο εξάμηνο και 4 το όγδοο εξάμηνο. Τα 16 ECTS της πρακτικής άσκησης κατανέμονται ως εξής: 8 ECTS το έκτο εξάμηνο και 8 το όγδοο εξάμηνο.

Αρμόδιο Προσωπικό

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Καρράς
(Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας)
τηλ:26610 87214, email:karrasid@ionio.gr Συντονιστής Ιδρύματος
Αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Βλίζος τηλ:26610 87428, email:vlizosst@ionio.gr Συντονιστής ΤΑΒM για ERASMUS+
Επίκουρος Καθηγήτρια Μυρτώ Μαλούτα τηλ:26610 87445, email:malouta@ionio.gr Αναπλ. Συντονίστρια ΤΑΒM για ERASMUS+
∆ιονυσία Καρβούνη τηλ:26610 87129, email:int_rel@ionio.grerasmus@ionio.gr Προϊσταμένη Τμήματος ∆ιεθνών και ∆ημοσίων Σχέσεων
Ενημέρωση: 02-12-2021

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 22-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας