Προκήρυξη ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» ακαδ. έτους 2024-2025 [υποβολές έως 09/09/2024]

ShareThis
Δημοσίευση: 07-06-2024 14:26 | Προβολές: 1684
Έναρξη: 07-06-2024 |Λήξη: 09-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 201.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Αίτηση
Mέγεθος: 50.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» (τίτλος στα αγγλικά: Management of Cultural Information) [ΦΕΚ 3761, τ. Β΄- 9/6/2023)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Πληροφορίας -μέσω προσεγγίσεων κυρίως κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών- καθ' όλο τον κύκλο ζωής της: από τη δημιουργία και την παραγωγή της μέχρι την περιγραφή, διακίνηση, οργάνωση και ιδιαίτερα την ανάδειξή της μέσω της διαμόρφωσης υπηρεσιών με βάση αυτή (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι οργανισμοί).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Διαχείρισης και Ανάδειξης Πολιτιστικής Πληροφορίας και η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης για τον ορισμό, την ανάλυση, την ερμηνεία, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τη διακίνηση της Πολιτιστικής Πληροφορίας, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης για την ανάδειξη των τεκμηρίων και τη διοίκηση πολιτιστικών μονάδων/οργανισμών (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι οργανισμοί).

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Το πρόγραμμα μαθημάτων θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2024.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα λαμβάνουν την μορφή σεμιναριακών διαλέξεων με υποχρεωτική για τους φοιτητές παρακολούθηση και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα [τέσσερα (4) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής]. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., ανέρχεται σε 90 ECTS μονάδες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ (άρθρο 4, παρ. 4, ΦΕΚ 3761, τ. Β, 8-6-2023):
«Η διεξαγωγή των μαθημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ως εκ τούτου δύναται να υλοποιηθεί υβριδικά (μεικτό σύστημα εκπαίδευσης), δηλαδή με τη χρήση και μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως zoom, webex κ.λπ.). Το διδακτικό μέρος, συνεπώς, υλοποιείται με τον συνδυασμό: α. δια ζώσης μαθημάτων/διαλέξεων, β. μαθημάτων με εξ αποστάσεως μέσα σύγχρονης εκπαίδευσης. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, καθορίζεται ο επακριβής τρόπος διδασκαλίας από την Συνέλευση του Τμήματος…». Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οι δια ζώσης διδασκαλίες κάθε εξαμήνου θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο στο 25% της συνολικής διδασκαλίας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και το ακριβές πρόγραμμα των δια ζώσης και εξ αποστάσεως μαθημάτων θα ανακοινωθεί στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου.

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017.

Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 προκηρύσσονται είκοσι (20) θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας”.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά τον Σεπτέμβριο 2024 στο ακόλουθο μάθημα: Πληροφορία και Πολιτισμός.
Eξεταστέα ύλη - Βιβλιογραφία:
Μπώκος Γ. (2020), Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Kεφάλαια 1,2,3,4,6,8.
Αυδίκος, Βασίλης (2014), Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, σελ. 1-115, 160-214.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί και με εξ αποστάσεως μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ.

Η ακριβής ημερομηνία της εξέτασης και της συνέντευξης θα ανακοινωθούν από την Γραμματεία εγκαίρως στον ιστότοπο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (http://ilam.ionio.gr).

Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού του ΠΜΣ):
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας,
5. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής ισχύει το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 5029/2023.
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από μια δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.
8. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο.
9. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, νομίμως επικυρωμένο, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας.
10. Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
11. Aνάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίτυπα/αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν,
12. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και αποδεικτικά τα οποία πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και του ΠΜΣ ή χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος . Για την επιλογή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Σε ποσοστό 40% ο βαθμός της γραπτής εξέτασης (σε κλίμακα με άριστα το 10) του υποψηφίου.
2. Σε ποσοστό 10% ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου.
3. Σε ποσοστό 20% η αξιολόγηση του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη
4. Σε ποσοστό 10% η εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, όπως αυτή τεκμαίρεται τόσο από το βιογραφικό όσο και από τη συνέντευξη του υποψηφίου.
5. Σε ποσοστό 10% η πρότερη ερευνητική-επιστημονική ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο συναφή τομέα της επιστήμης, καθώς επίσης και βραβεία, διακρίσεις κ.λπ. (ανάλογα με την ποιότητα της έρευνας και τη συσχέτιση με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ.)
6. Σε ποσοστό 5% η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
7. Σε ποσοστό 5% η κατοχή δεύτερου πτυχίου.

Επισημαίνεται ότι:
1. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζεται παραπάνω, είναι απαραίτητη.
2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την βαθμολογική βάση στη γραπτή εξέταση στο εξεταζόμενο μάθημα.
3. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι να υπάρξουν τουλάχιστον οκτώ (8) επιτυχόντες.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και θα υπάρξει ηλεκτρονική και τηλεφωνική ενημέρωση από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, στην Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, κα Θεοδώρα Γκιτσιάλη, (τηλέφωνο: 26610-87418, email: dora@ionio.gr).

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Χριστίνα Μπάνου,
Καθηγήτρια ΤΑΒΜ


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 24-07-2024

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας