Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Μουσειολογίας - Προστασία, Αποκατάσταση και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων κ.λπ.)» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 31-8-2026

ShareThis
Δημοσίευση: 02-06-2023 14:58 | Προβολές: 482
image

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/ΦΕΚ 31/20-3-1984/τ.Α΄ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31),
 2. τις γνώμες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου ( Συνεδρίαση 1η (Δ.Ε. 3η)/ 25-09-2001 και 1η /27-09-2002),
 3. την από 23 Οκτωβρίου 2003 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Θέμα 5ο Ορισμός Διευθυντών Εργαστηρίων),
 4. το Π.Δ. 89/ΦΕΚ 82/10-04-2003/τ.Α΄, με τίτλο «Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας καθώς και του εσωτερικού τους κανονισμού»,
 5. την υπό στοιχεία 393/16.03.2015 διαπιστωτική πράξη της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου περί Ίδρυσης Εργαστηρίου «Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων κ.λπ.)» στο Τμήμα Αρχειονο μίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 360),
 6. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3861),
 7. τις διατάξεις του άρθρου 28 της παρ.22 του Ν.2083/1992, του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982, το Π. .46/1989 όπως τροποποιήθηκε με το Π. . 265/1990 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α και 22α του Ν.4009/2011
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4957 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ 123024/Ζ1 (ΦΕΚ 5220/7-10-2022) «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.,
 10. Την εκλογή Διευθυντή (ΦΕΚ 117/22-2-2021, τεύχος Υ.0.Δ.Δ., Αριθμ. ΠΡΥΤ/605)
 11. το γεγονός ότι η θητεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου «Τεχνολογιών της Πληροφορίας» λήγει στις 31/8/2023,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του παρακάτω Εργαστηρίου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, με τριετή θητεία :

 • Μουσειολογίας - Προστασία, Αποκατάσταση και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων κ.λπ.).

 

Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) η οποία πρέπει να αποσταλεί προς την Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση archei@ionio.gr μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, ώρα 14:00.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρες από 10:00 έως 14:00. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το παραπάνω Εργαστήριο θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο. Δ.Ε.) το οποίο στην περίπτωση εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου αποτελείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο, ήτοι την Πρόεδρο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Το ΟΔΕ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ανακηρύσσει τους υποψήφιους για τη θέση του Διευθυντή κάθε Εργαστηρίου και ενημερώνει το σώμα εκλεκτόρων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών συντάσσεται πρακτικό ψηφοφορίας από το ΟΔΕ και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα (Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023, 10:00 έως 14:00) μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, 10:00 έως 14:00), οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου «Μουσειολογίας - Προστασία, Αποκατάσταση και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων κ.λπ.)» απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αν. Καθηγητής Μιχάλης Σφακάκης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 24-07-2024

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας