Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2022-2023 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΔΒΜ191]

ShareThis
Δημοσίευση: 29-07-2022 13:50 | Προβολές: 5777
Έναρξη: 29-07-2022 |Λήξη: 24-08-2022
[Έληξε]
image

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2022 - 2023» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6044, κωδ. ΕΔΒΜ191), η οποία συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο (ΕΚΤ) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 48η/25.07.2022), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.
Λήξη Περιόδου Υποβολής Δηλώσεων: 24/08/2022 14:00

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ειδικού συστήματος Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες στην εξής διεύθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα κατωτέρω επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού ερευνητικού έργου
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και 0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)
γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα (βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα. [Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.]
Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας
γ) δομή́, οργάνωση, κατανομή́ της ύλης

H συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

Η επιλογή́ των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά Επιστημονικό Πεδίο. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα φυσικής πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις, όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης εύλογου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα φυσικής πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα θέματα αξιολόγησης καθώς και οι μονάδες βαθμολόγησης των κριτηρίων περιλαμβάνονται στο συνημμένο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" [ΕΔΒΜ191].


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
 • Βιογραφικό σημείωμα. Η υποβολή του Βιογραφικού Σημειώματος συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό (με έμφαση στα αξιολογούμενα στοιχεία: Διδακτορική διατριβή, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τεκμήρια απασχόλησης μεταδιδακτορικής έρευνας)
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών. Σε περίπτωση όπου ο τίτλος έχει χορηγηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α
  i. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  ii. τα στοιχεία του βιογραφικού́ σημειώματος είναι αληθή́,
  iii. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος,
  iv. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
  v. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό́ ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από́ το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από́ το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης: rc.ionio.gr/edbm 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.


ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

 • Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
  • Περιγραφή, διαχείριση τεκμηρίων και τεχνολογίες της πληροφορίας στις βιβλιοθήκες
  • Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών και αρχειακών μεταδεδομένων
  • Πληροφοριακή Παιδεία, Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Δημιουργικότητα σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης
  • Μουσειολογία
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
  • Μουσική Τεχνολογία και Συστἠματα Διάδρασης
  • Κιθάρα
  • Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Μουσικής και Μουσική Παιδαγωγική
  • Ιστορική Μουσικολογία
  • Πιανιστική Συνοδεία
 • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
  • Επιμέλεια Εκθέσεων Νέων Μέσων
  • Παραγωγή και Δημιουργία Καλλιτεχνικού Οπτικοακουστικού Έργου
  • Οπτικοακουστικές Τέχνες και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
  • Σπουδές Μεταβάσεων: Πολιτισμικές Διαστάσεις και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις
 • Τμήμα Πληροφορικής
  • Προγραμματισμός και Διαχείριση Ευφυών και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικότητα
  • Παιδαγωγική της Πληροφορικής
 • Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
  • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα
  • Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Πολιτική, Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις
  • Νομική-οικονομική-πολιτική μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά με χρήση Σωμάτων Κειμένων
  • Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά και Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  • Βιοχημεία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
  • Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίων & Ενζυμικές Διεργασίες
  • Βιολειτουργικά και Ειδικά Θέματα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
  • Αγροδασικά Οικοσυστήματα και Μοντελοποίηση Οικολογικών Δεδομένων
  • Οικονομία, Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα
 • Τμήμα Τουρισμού
  • Έρευνα και Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς και Διαπολιτισμικότητα
  • Εφαρμογές και Υπηρεσίες Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό
  • Αγγλική Γλώσσα
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Tμήμα Iστορίας
  • Αρχαία Ελληνική Ιστορία
  • Μεσαιωνική και Βυζαντινή Αρχαιολογία
  • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
  • Γραφιστική, Σχεδίαση και Επικοινωνία
  • Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Οικονομία
  • Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διαφήμιση και την Εκπαίδευση
  • Ψηφιακά Μέσα και Νέες Τεχνολογίες


ESPA


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Προκήρυξη ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» ακαδ. έτους 2024-2025 [υποβολές έως 09/09/2024]
Δημοσίευση: 07-06-2024 14:26 | Προβολές: 1002
Έναρξη: 07-06-2024 |Λήξη: 09-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 201.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Αίτηση
Mέγεθος: 50.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
CEPE 2025 Call for Papers
Έναρξη: 04-06-2024 |Λήξη: 26-06-2024
[Σε Εξέλιξη]

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας