Πρακτική άσκηση

gr  pdf.png  Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΤΑΒΜ 2021-2022
Mέγεθος: 1005.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Απαραίτητο στοιχείο της εκπαίδευσης των φοιτητών αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, η οποία αποβλέπει στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας, είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μεταξύ τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών για διάστημα 40 εργάσιμων ημερών (Ιούλιος, Αύγουστος ή/και Σεπτέμβριος) και μετά το όγδοο εξάμηνο για διάστημα επίσης 40 εργάσιμων ημερών. Η Πρακτική Άσκηση φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα των κλάδων της Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας βοηθώντας τους να εισέλθουν στη διαδικασία διαμόρφωσης επαγγελματικής συνείδησης, συντελεί στην εξοικείωσή τους με τις υποδομές, τις μεθόδους εργασίας και τα παντός είδους παλαιότερα και σύγχρονα μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις Βιβλιοθήκες, τα Αρχεία και τα Μουσεία και, τέλος, τους δίνει την δυνατότητα αφενός να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί και αφετέρου να αποκτήσουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις χρήσιμες για την κατανόηση και αφομοίωση όσων πρόκειται να διδαχθούν ως την αποφοίτησή τους.

 

Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου και το ΕΣΠΑ. Για την υλοποίηση και την αποδοτική λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα οργανώνει από το 1998 το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το Γραφείο αυτό αποτελεί την βάση επικοινωνίας με τους φορείς της Πρακτικής Άσκησης και τους ασκούμενους φοιτητές και λειτουργεί συμβουλευτικά για τις επαγγελματικές τους κατευθύνσεις, συντάσσει και επικαιροποιεί κάθε χρόνο το Μητρώο Φορέων Πρακτικής Άσκησης, τοποθετεί τους ασκούμενους φοιτητές στους φορείς αυτούς, αφού λάβει υπόψη δηλώσεις προτίμησης των φοιτητών, επικοινωνεί με τα στελέχη των φορέων που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης, διαχειρίζεται τα οικονομικά του προγράμματος, επιλαμβάνεται των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν και τέλος αξιολογεί συνολικά την Πρακτική Άσκηση.
Οι συντελεστές της Πρακτικής Άσκησης είναι οι φοιτητές, οι φορείς και οι επόπτες διδάσκοντες. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παραπάνω έχουν ως εξής:

Υποχρεώσεις των φοιτητών

 1. Πιστή τήρηση των ωραρίων και ημερών εργασίας.
 2. Εκτέλεση όλων των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
 3. Τήρηση των κανόνων που διέπουν το χώρο εργασίας.
 4. Ενημέρωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του επόπτη διδάσκοντα για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εργασίας τους, για την πρόοδο αυτής καθώς και για τυχόν προβλήματα που θα προκύπτουν. Στην τελευταία περίπτωση οι ασκούμενοι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον επόπτη διδάσκοντα και να μην προβούν σε προσωπική επίλυση του προβλήματος.
 5. Συνεργασία με το προσωπικό του Αρχείου ή της Βιβλιοθήκης όπου ασκούνται.
 6. Υπεύθυνη χρήση και φύλαξη όλων των μηχανημάτων, υλικών, κλπ. που τους έχουν δοθεί προς χρήση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
 7. Σεβασμός του χώρου εργασίας, ώστε να παραδοθεί στην κατάσταση που βρισκόταν όταν άρχισε η εργασία τους.
 8. Καταβολή κάθε προσπάθειας για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων, για την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και εν γένει για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
 9. Καταβολή κάθε προσπάθειας για την εξασφάλιση καλής συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό.
 10. Σύνταξη Έκθεσης αυτοαξιολόγησης στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, με βάση οδηγίες που θα τους δοθούν.


Δικαιώματα των φοιτητών

 1. Απαίτηση εκπαίδευσης και εργασίας στους υπάρχοντες τομείς του φορέα, στον οποίο επέλεξαν να κάνουν την Πρακτική Άσκηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η ομαλή λειτουργία του.
 2. Αναζήτηση βοήθειας από τον επόπτη - διδάσκοντα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων ή την υπέρβαση εμποδίων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, με την υπόδειξη τρόπων επίλυσης αυτών των προβλημάτων.
 3. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης ως εκπαιδευτικού μέσου και ως μηχανισμού πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Υποχρεώσεις των φορέων

 1. Εξασφάλιση των συνθηκών εργασίας που είναι απαραίτητες για την κατάδειξη της σημασίας και των αγαθών αποτελεσμάτων της συνεργασίας, της συνέπειας και της επαγγελματικής υπευθυνότητας με στόχο την ανάπτυξη της επαγγελματικής συνείδησης και αξιοπιστίας.
 2. Διάθεση του χρόνου που είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση και την εποικοδομητική καθοδήγηση των ασκούμενων, ειδικά στο αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής τους.
 3. Φροντίδα για την εξασφάλιση ομαλής συνεργασίας των ασκούμενων με τα στελέχη και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας ή του οργανισμού στον οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.


Επίσης οι φορείς:

 1. Πιστοποιούν την τυπική έναρξη και λήξη της περιόδου εργασίας, η διάρκεια της οποίας είναι συνολικά τρεις συνεχόμενοι μήνες ή, το ελάχιστο, εξήντα ημέρες εργασίας.
 2. Αναθέτουν στους ασκούμενους καθήκοντα τέτοια, ώστε να υπηρετούνται αποτελεσματικά οι στόχοι της πρακτικής άσκησης. Τα καθήκοντα ανατίθενται στον ασκούμενο κατά τις πρώτες ημέρες της εργασίας του.
 3. Εκπαιδεύουν τους ασκούμενους διαδοχικά σε όλα τα υπάρχοντα τμήματα της βιβλιοθήκης ή του αρχείου, ώστε να αποφευχθεί ο περιορισμός της άσκησης σε έναν μόνο τομέα του φορέα.
 4. Προσδιορίζουν το ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και την πρακτική που ακολουθείται στον φορέα. Σε περιπτώσεις «βάρδιας» ο ασκούμενος υποχρεούται να αναλάβει ανάλογα καθήκοντα όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
 5. Εξασφαλίζουν χώρο εργασίας και πρόσβαση σε αυτόν.
 6. Χορηγούν σε κάθε ασκούμενο φοιτητή βεβαίωση για το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης.
  Υποχρεώσεις των εποπτών - διδασκόντων
 7. Παρακολούθηση της ομαλής διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών που εποπτεύει και επίλυση, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τυχόν πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν.
 8. Μέριμνα για την έγκαιρη παραλαβή των εκθέσεων αξιολόγησης φορέων και φοιτητών και την διαβίβασή τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι παραπάνω εκθέσεις πρέπει να παραδοθούν στον επόπτη διδάσκοντα στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης.


Εκθέσεις Αξιολόγησης
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους φορείς και από τους φοιτητές.

Οι φορείς αξιολογούν:

 1. Την πρόοδο των ασκουμένων σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
 2. Την συνέπεια τήρησης των ωραρίων και την αποδοτικότητα μέσα στα απαιτούμενα και λογικά χρονικά πλαίσια.
 3. Την προσαρμοστικότητα και την δυνατότητα αφομοίωσης νέων γνώσεων και διαδικασιών.
 4. Την συνεργασία και τις σχέσεις με το λοιπό προσωπικό.
 5. Την εν γένει παρουσία και εργασία των ασκούμενων.
 6. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
 7. Την πρόοδο στην διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης.

Οι φοιτητές αξιολογούν:

 1. Την ποικιλία των εργασιών που τους ανατέθηκαν.
 2. Τις ευθύνες και τα καθήκοντα που ανέλαβαν.
 3. Την διαθεσιμότητα του φορέα για παροχή οδηγιών και ενημέρωσης.
 4. Την ωφέλεια που προέκυψε από την Πρακτική Άσκηση (Προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων στις ανάγκες του φορέα - αξιοποίηση ήδη αποκτηθέντων γνώσεων - ανάπτυξη νέων γνώσεων).
 5. Τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης εν γένει.
 6. Την Πρακτικής Άσκηση σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση.
Ενημέρωση: 24-01-2022

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 22-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας