Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία


Διδάσκων/ουσα: Παππάς Θεόδωρος
Κωδικός Μαθήματος: GEN151
Κατεύθυνση Μαθήματος: Κορμού
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Στόχοι του μαθήματος: Η μύηση και η γνωριμία με το έργο των μεγάλων τραγικών και κωμικών ποιητών της αρχαιότητας. Οι απαρχές του θεάτρου και ο Αισχύλος. Το αττικό θέατρο στα χρόνια της Δημοκρατίας. Η Αρχαία κωμωδία και ο Αριστοφάνης. Η Νέα κωμωδία και ο Μένανδρος. Η μετάφραση και ο γλωσσικός σχολιασμός επιλεγμένων κειμένων από το αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Διάρθρωση του μαθήματος: Εισαγωγή στο αρχαίο ελληνικό θέατρο: α΄. δραματική ποίηση και θεατρική παράσταση. β΄. καταγωγή του αρχαίου ελληνικού δράματος. γ΄. Η τραγωδία (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης). δ΄. Η αττική κωμωδία και ο Αριστοφάνης (ιστορική ανασκόπηση, χαρακτηριστικά του κωμικού ήρωα, γλώσσα και ύφος, πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο). ε΄. Η νέα κωμωδία και ο Μένανδρος. στ΄. Παρουσίαση και μελέτη επίλεκτων κειμένων της τραγωδίας και της αττικής κωμωδίας. Ανάγνωση, σχολιασμός, γλωσσική επεξεργασία και μετάφραση επιλεγμένων κειμένων από το έργο δραματικών ποιητών (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης, Μένανδρος).

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ἡ μύηση καὶ ἡ γνωριμία μὲ τὸ ἔργο τῶν μεγάλων τραγικῶν καὶ κωμικῶν ποιητῶν τῆς ἀρχαιότητας. Οἱ ἀπαρχὲς τοῦ θεάτρου καὶ ὁ Αἰσχύλος. Τὸ ἀττικὸ θέατρο στὰ χρόνια τῆς δημοκρατίας. Ἡ Ἀρχαία Κωμωδία καὶ ὁ Ἀριστοφάνης. Ἡ Νέα Κωμωδία καὶ ὁ Μένανδρος. Ἡ μετάφραση καὶ ὁ γλωσσικὸς σχολιασμὸς ἐπιλεγμένων κειμένων ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ θέατρο.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εἰσαγωγὴ στὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ θέατρο.

2η εβδομάδα: δραματικὴ ποίηση καὶ θεατρικὴ παράσταση.

3η εβδομάδα: καταγωγὴ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ δράματος·

4η -5η εβδομάδα: Ἡ τραγωδία (Αἰσχύλος, Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης·

6η -7η εβδομάδα: Ἡ ἀττικὴ κωμωδία καὶ ὁ Ἀριστοφάνης (ἱστορικὴ ἀνασκόπηση, χαρακτηριστικὰ τοῦ κωμικοῦ ἥρωα, γλῶσσα καὶ ὕφος, πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ περιεχόμενο)·

8η εβδομάδα: Ἡ Νέα Κωμωδία καὶ ὁ Μένανδρος·

9η εβδομάδα: Παρουσίαση καὶ μελέτη ἐπίλεκτων κειμένων τῆς τραγωδίας καὶ τῆς ἀττικῆς κωμωδίας.

10η – 13η εβδομάδα: Ἀνάγνωση, σχολιασμός, γλωσσικὴ ἐπεξεργασία καὶ μετάφραση ἐπιλεγμένων κειμένων ἀπὸ τὸ ἔργο δραματικῶν ποιητῶν.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • -D. Blume, Εἰσαγωγὴ στὸ ἀρχαῖο θέατρο, μτφρ. M. Ἰατροῦ, ἐκδ. M.I.E.T, Ἀθήνα 1986·
  • Θ.Γ. Παππᾶς – Ἀ.Γ. Μαρκαντωνᾶτος (ἐπιμ.), Ἀττικὴ κωμωδία. Πρόσωπα καὶ προσεγγίσεις, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2011·
  • Θ.Γ. Παππᾶς, Ἀριστοφάνης: ὁ ποιητὴς καὶ τὸ ἔργο του, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2016· Ἀ.Φ. Χριστίδης (ἐπιμ.), Ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἕως τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα, ἐκδ. Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 2001·
  • Franco Montanari, Σύγχρονο λεξικὸ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐπιμ. Ἀ. Ρεγκᾶκος, Αἰμ. Μαυρουδής, μτφρ. Μ. Ἀνδρόνικου, Δ. Ἰακώβ, Ἰ. Καζάζης κ.ἄ., ἐκδ. Παπαδήμας, Ἀθήνα 2013.
  • Ὑλικὸ – Ὕλη μαθήματος: Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ διδακτικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ ἐπιλέγουν οἱ φοιτητὲς ἀπὸ τὰ προτεινόμενα βιβλία, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑξαμήνου διανέμεται ἐπίσης ὑλικὸ μὲ κείμενα (στὸ πρωτότυπο καὶ σὲ μετάφραση), ἐκτενὴς βιβλιογραφία κατὰ ἑνότητα, καθὼς καὶ διάφορες ἄλλες πηγὲς καὶ μελετήματα. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑξαμήνου διανέμονται κείμενα, τὰ ὁποῖα μεταφράζονται καὶ σχολιάζονται γλωσσικὰ μὲ τὴν ἐνεργῆ συμμετοχὴ τῶν φοιτητῶν.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική).
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική). Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική).

Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας