Εκπαιδευτές Βιβλιοθηκονόμοι & Επιστήμονές της Πληροφορίας (Πληροφοριακή Παιδεία)


Διδάσκων/ουσα: Λαβράνος Χαρίλαος
Κωδικός Μαθήματος: BIB630
Κατεύθυνση Μαθήματος: Βιβλιοθηκονομίας
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και των προσόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων της Πληροφορίας ως Εκπαιδευτών και Βιβλιοθηκονόμων Αναφοράς. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις πρακτικές. Επίσης, αναφέρεται σε βασικές έννοιες Πληροφοριακής Παιδείας, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν μια συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική (π.χ. πώς οι επαγγελματίες της πληροφορίας συνδέουν τους χρήστες με την πληροφορία την οποία χρειάζονται), καθώς και με ζητήματα νομικού και ηθικού περιεχομένου που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης. Υπό αυτή την έννοια, το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης των υπηρεσιών πληροφόρησης.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Πληροφοριακής Παιδείας στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφορίας. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές δεξιότητες Πληροφοριακής Παιδείας όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα βάσει των οποίων οι Βιβλιοθηκονόμοι και Επιστήμονες της Πληροφορίας θεωρούνται Εκπαιδευτές και Βιβλιοθηκονόμοι Αναφοράς. Επίσης, αναφέρεται σε βασικές έννοιες Πληροφοριακής Παιδείας, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και των μεθοδολογιών σύνδεσης των χρηστών με τις απαιτούμενες πληροφορίες και του τρόπου απόκτησής τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να έχουν κατανοήσει τις βασικές δεξιότητες Πληροφοριακής Παιδείας καθώς και τα κρίσιμα προσόντα που συμβάλλουν στην διαμόρφωση των Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων της Πληροφορίας ως Εκπαιδευτών και Βιβλιοθηκονόμων Αναφοράς. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πρόκειται να:

 • Έχουν γνώση των βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων εκπαίδευσης (π.χ. αξιολόγησης, επικοινωνίας, εκπαιδευτικού σχεδιασμού).
 • Έχουν γνώση των βασικών αρχών/εννοιών συμπεριφοράς για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης.
 • Προσδιορίζουν αποτελεσματικά την ανάγκη για πληροφόρηση.
 • Επιλέγουν κατάλληλες στρατηγικές για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών πληροφόρησης.
 • Επιλέγουν κατάλληλα εργαλεία και πηγές για τον αποτελεσματικό εντοπισμό της πληροφόρησης.
 • Αξιολογούν πληροφορίες και πηγές πληροφόρησης.
 • Αξιολογούν συνολικά τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών.
 • Χρησιμοποιούν αποδοτικά και αποτελεσματικά τις πηγές πληροφόρησης.
 • Εργάζονται συνεργατικά για την επιτέλεση κοινών στόχων και να μοιράζονται ιδέες για τον εμπλουτισμό της κριτικής σκέψης σχετικά με τις σύγχρονες πηγές πληροφόρησης.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και τις ικανότητές τους για την επίλυση προβλημάτων εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, ειδικότερα σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Πληροφορία και Πληροφοριακή Παιδεία

2η εβδομάδα: Πληροφοριακή Παιδεία, Εκπαίδευση και Κριτική σκέψη

3η εβδομάδα: Χρήστες και Πληροφορία (1)

4η εβδομάδα: Χρήστες και Πληροφορία (2)

5η εβδομάδα: Βιβλιοθήκες και Πληροφοριακή Παιδεία

6η εβδομάδα: Η εκπαίδευση ως Διαδικασία Μάθησης

7η εβδομάδα: Σχεδιασμός Διδακτικής Διαδικασίας

8η εβδομάδα: Πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (1)

9η εβδομάδα: Πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (2)

10η εβδομάδα: Ο ρόλος του Βιβλιοθηκονόμου & Επιστήμονα της Πληροφορίας ως Εκπαιδευτή

11η εβδομάδα: Εφαρμογές Πληροφοριακής Παιδείας (1)

12η εβδομάδα: Εφαρμογές Πληροφοριακής Παιδείας (2)

13η εβδομάδα: Προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας στην Ελλάδα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • ALA (1989). Presidential Committee on Information Literacy. Final report. Chicago: American Library Association. http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential
 • ALA (1998). A progress report on information literacy: an update on the American library association presidential committee on information literacy: Final report. Chicago: American Library Association. http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/progressreport
 • ALA (2000). Information literacy competency standards for higher education. Chicago, Ill.: American Library Association. http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency
 • Burkhardt, J. M., MacDonald, M. C., & Rathemacher, A. J. (2003). Teaching information literacy: 35 practical, standards-based exercises for college students. Chicago: American Library Association.
 • CILIP (2012). Information literacy. London: Charted Institute of Library and Information Professionals. https://www.cilip.org.uk/research/topics/information-literacy
 • CAUL (2001). Information literacy standards. Canberra: Council of Australian University Librarians. http://ilp.anu.edu.au/Infolit_standards_2001.html
 • Grafstein, A. (2002). A discipline-based approach to information literacy. The Journal of Academic Librarianship, 28(4), 197-204.
 • Heinström, J. (2000). The impact of personality and approaches to learning on information behaviour. Information Research, 5(3), paper 78.
 • Heinström, J. (2003). Five personality dimensions and their influence on information behaviour. Information research, 9(1), paper 165.
 • Herold, Κ. (2004). Introduction to the philosophy of information. Library Trends, 52(3), 373-665.
 • Higgins, C., & Cedar Face, M. J. (1998). Integrating information literacy skills into the university colloquium: Innovation at Southern Oregon University. Reference Services Review, 26(3/4), 17-31.
 • Ivey, R. T. (1994). Teaching faculty perceptions of academic librarians at Memphis State University. College & Research Libraries, 55(1), 69-82.
 • Kostagiolas, P., Lavranos, C., Martzoukou, K., & Papadatos, J. (2015). Keeping the score: Outreach services and collaboration for academic music libraries in financially straitened times. Library Management, 36(6/7), 495-510.
 • Kostagiolas, P., Lavranos, C., Martzoukou, K., & Papadatos, J. (2017). The role of personality in musicians’ information seeking for creativity. Information Research, 22(2), paper 756.
 • Kostagiolas, P., Lavranos, C., Papavlasopoulos, S., Korfiatis, N., & Papadatos, J. (2015a). Music, musicians and information seeking behaviour: A case study on a community concert band. Journal of Documentation, 71(1), 3-24.
 • Kuhlthau, C. C. (1999). Literacy and learning for the information age. In B. K. Stripling (ed.), Learning and libraries in an information age: principles and practice (pp. 3-22). Englewood, CO: Libraries
 • Lavranos, C., Kostagiolas, P., & Papadatos, J. (2015). Information retrieval technologies and the “realities” of music information seeking. In I. Deliyannis, P. Kostagiolas & Ch. Banou (Eds), Experimental Multimedia Systems for Interactivity and Strategic Innovation (pp. 102-121). Hershey, PA: IGI Global.
 • Lavranos, C., Kostagiolas, P., Korfiatis, N., & Papadatos, J. (2016a). Information seeking for musical creativity: A systematic literature review. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(9), 2105-2117.
 • Lavranos, C., Kostagiolas, P., Martzoukou, K., & Papadatos, J. (2015a). Music information seeking behaviour as motivator for musical creativity: Conceptual analysis and literature review. Journal of Documentation, 71(5), 1070-1093.
 • Lavranos, C., Kostagiolas, P., Martzoukou, K., & Papadatos, J. (2017, June 27-30). Connecting worlds, connecting disciplines: The impact of information seeking behaviour on the creative process in music. Paper presented at the I3 2017 International Conference: ’Information: Interactions and Impact’, Aberdeen. http://www.rgu.ac.uk/research/conferences/i-2017
 • MacDonald, M. C., Rathemacher, A. F., & Burkhardt, J. M. (2000). Challenges in building an incremental, multi-year information literacy plan. Reference Services Review, 28(3), 240-247.
 • Martzoukou, K. (2005). A review of web information seeking research: Considerations of method and foci of interest. Information Research, 10(2), paper 215.
 • Martzoukou, K., & Sayyad, A. E. (2017). Towards an everyday life information literacy mind-set: A review of literature. Journal of Documentation, 73(4), 634-665.
 • Olson, J. A. (2000). How to encourage students in a library instruction session to use critical and creative thinking skills: A pilot study. Research Strategies, 16(4), 309-314.
 • Rockman, I. F. (2004). Integrating information literacy into the higher education curriculum: practical models for transformation. San Francisco, SF: Jossey-Bass.
 • Rowlands, I., & Nicholas, D. (2008). Understanding information behaviour: How do students and faculty find books?. The Journal of Academic Librarianship, 34(1), 3-15.
 • Sadler, E., & Given, L. (2007). Affordance theory: A framework for graduate students' information behaviour. Journal of Documentation, 63(1), 115-141.
 • Saracevic, T., & Kantor, P. B. (1997). Studying the value of library and information services. Part I. Establishing a theoretical framework. Journal of the Association for Information Science and Technology, 48(6), 527-542.
 • Saracevic, Τ. (1999). Information Science. Journal of the Association for Information Science and Technology, 50(12), 1051-1063.
 • Shenton, A. K. (2009). Information literacy and scholarly investigation: A British perspective. Journal of the International Federation of Library Associations and Institutions, 35(3), 209-291.
 • Totten, N. T. (1990). Teaching students to evaluate information: A justification. RQ, 29(3), 348-354.
 • Wilson, T. D. (1981). A case study in qualitative research. Social Science Information Studies, 1(4), 241-246.
 • Wilson, T. D. (1997). Information behaviour: An interdisciplinary perspective. Information Processing and Management, 33(4), 551-572.
 • Wilson, T. D. (2006). On user studies and information needs. Journal of Documentation, 62(6), 658-670.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα. Επίσης οργάνωση όλου του πληροφοριακού υλικού του μαθήματος σε πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή τελική εξέταση στην Ελληνική γλώσσα η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, καθώς και προαιρετική γραπτή εργασία.


Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας