Γαλλικά ΙΙΙ – Ξένη γλώσσα


Διδάσκων/ουσα: Μωραΐτη Ελένη
Κωδικός Μαθήματος: FLN932
Κατεύθυνση Μαθήματος: Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=26
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα Γαλλικά ΙΙΙ αποτελεί προπτυχιακό μάθημα γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού, το οποίο προσφέρεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και έκφρασης του γραπτού και προφορικού λόγου, στη μύηση στις γαλλικές γραμματικές δομές και σε λεξιλόγιο προσφερόμενο σε μορφή ορολογίας που εξυπηρετεί τα αντικείμενα του εν λόγω Τμήματος. Πρόθεσή μας είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται τόσο στο επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών, όσο και στις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των φοιτητών/ φοιτητριών.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Επιδιώκεται η δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής λόγου (προφορικού/γραπτού) πάνω σε μια πλατιά γκάμα καθημερινών θεμάτων και σε ζητήματα επικαιρότητας. Η θεματική είναι καθημερινά ζητήματα, οικογένεια, ανθρώπινες σχέσεις, εργασία, ΜΜΕ, αθλήματα, εκπαίδευση, οικολογία κ.α.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Επανάληψη γραμματικών φαινομένων που προσεγγίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

2η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (παθητική φωνή – σχηματισμός και χρήση) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

3η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (παθητική φωνή – σχηματισμός και χρήση [συνέχεια]) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

4η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (παθητική φωνή – σχηματισμός και χρήση [συνέχεια], απαρέμφατο [επανάληψη]) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

5η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (γερούνδιο, απαρεμφατικές και γερουνδιακές δομές) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον αγγλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

6η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (γερούνδιο, απαρεμφατικές και γερουνδιακές δομές [συνέχεια]) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

7η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (πλάγιος λόγος) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

8η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (πλάγιος λόγος [συνέχεια]) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

9η εβδομάδα: Προσέγγιση γραμματικής και σύνταξης (πλάγιος λόγος [συνέχεια]) και εφαρμογή σε ασκήσεις σχετικού περιεχομένου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Συζήτηση πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

10η εβδομάδα: Ενασχόληση με νέο κείμενο βαθμού δυσκολίας μεσαίου επιπέδου (4ου επιπέδου), με στόχο την προσέγγιση νέου λεξιλογίου και γραμματικής που εντοπίζεται στο κείμενο και την κατανόηση γραπτού λόγου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή σε επίπεδο παραγωγής λόγου και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

11η εβδομάδα: Συνέχεια ενασχόλησης με το ως άνω κείμενο, με στόχο την προσέγγιση νέου λεξιλογίου και γραμματικής που εντοπίζεται στο κείμενο και την κατανόηση γραπτού λόγου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή σε επίπεδο παραγωγής λόγου και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

12η εβδομάδα: Συνέχεια ενασχόλησης με το ως άνω κείμενο, με στόχο την προσέγγιση νέου λεξιλογίου και γραμματικής που εντοπίζεται στο κείμενο και την κατανόηση γραπτού λόγου. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για εξοικείωση με τον γαλλικό προφορικό λόγο (10λεπτα βίντεο) συνοδευόμενο από ερωτήσεις κατανόησης. Ανάθεση εβδομαδιαίας εργασίας για το σπίτι για πρακτικότερη εφαρμογή σε επίπεδο παραγωγής λόγου και αποστολή αυτής σε καθορισμένη από τον διδάσκοντα προθεσμία.

13η εβδομάδα: Ανακεφαλαίωση και συζήτηση στα γαλλικά σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Προτάσεις για βελτίωση, αλλαγή και προσέγγιση στο επόμενο εξάμηνο.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Πρόσθετος Φάκελος με θεωρία, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Για την βελτίωση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για την παράδοση του μαθήματος με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και την διάδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών. Προγράμματα αλλά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους φοιτητές και όποτε χρειάζεται εξειδικευμένα προγράμματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
  • ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  • project (προαιρετικά)
  • εργασία (προαιρετικά)

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση, στην οποία οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε ασκήσεις παρομοίου περιεχομένου (κείμενο-γραμματική-λεξιλόγιο-παραγωγή λόγου).


Επιστροφή

Σημαντικές Δημοσιεύσεις

<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 22-04-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας