Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής - Ανακήρυξη υποψηφίων για την Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 15-05-2023 16:58 | Προβολές: 191
image

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της οικείας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Οργάνου Διενέργειας Εκλογών κατά την έννοια της Υ.Α. υπ’ αριθμ.123024/Ζ1/06-10-2022, ΦΕΚ 5220/τ. Β΄/07-10-2022)

 

για την ανακήρυξη των υποψηφίων

 

Σήμερα 12 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα 18:00, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με την από 10-05-2023 απόφαση της 23ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του ανωτέρω Τμήματος, κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ.ΠΡΥΤ./1515/24-04-2023 Προκήρυξης Εκλογών και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεδρίασαν με χρήση συστήματος τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό, σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 

Παρόντα/συμμετέχοντα στην τηλεδιάσκεψη είναι όλα τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:

 1. Θεόδωρος Παππάς, Kαθηγητής, ως Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αν. Καθηγητής
 3. Ματθαίος Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Τα πρακτικά τηρεί ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ματθαίος Δαμίγος.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε:

 1. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.1691/08-05-2023 αίτηση υποψηφιότητας του Καθηγητή του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας κ. Εμμανουήλ Γεργατσούλη για την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, και

 

αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», (Α΄31).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3255/2004, «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», (Β΄ 138).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», (Α΄ 119).
 • Τις διατάξεις του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», (Α΄142).
 • Του άρθρου 192 του Ν.4823/2021, (Α΄136).
 • Του άρθρου 32 του Ν.4957/2022, (Α΄ 141).
 • Την υπ’ αριθμ.123024/Ζ1/06-10-2022, (Β΄ 5220) ΚΥΑ.
 • Τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, άρθρο 7 (Β΄ 2630/18-06-2021).
 • την υπ' αριθμ.πρωτ.1408/10-04-2023 Απόφαση Πρύτανη με την οποία διαπιστώνεται η παραίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας κ. Γεωργίου Παπαϊωάννου από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν της 7ης/04/2023 παραίτησής του.
 • Την υπ’ αριθμ.ΠΡΥΤ./1515/24-04-2023 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πηροφορικής, με θητεία έως και έως 31-8-2024.
 • Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του οικείου Τμήματος έληξε στις 08/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
 • Το γεγονός ότι κατατέθηκε για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου μόνον η ανωτέρω αναφερθείσα υποψηφιότητα από τον κ. Εμμανουήλ Γεργατσούλη, Καθηγητή του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, (υπ` αριθμ.πρωτ.1691/08-05-2023).
 • Το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχει κώλυμα εκλογιμότητας του ανωτέρω υποψηφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ομόφωνα αποφασίζει

 την ανακήρυξη του κ. Εμμανουήλ Γεργατσούλη, Καθηγητή του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ως μοναδικού υποψήφιου για τις εκλογές ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου τον Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα διεξαχθούν στις 17 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10:00-12:00.

 

Κατόπιν τούτων καταρτίζεται ένα ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τον μοναδικό υποψήφιο για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας κ. Εμμανουήλ Γεργατσούλη.

 

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                                                       
Θεόδωρος Παππάς , Καθηγητής                                                                                       

Τα μέλη                                                                            
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ματθαίος Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 31-05-2023
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2023 (πρακτικό αξιολόγησης για την Πρόσκληση ΠΑ14/2023) και Οδηγίες προς τους Επιτυχόντες του Προγράμματος
Έναρξη: 29-05-2023 |Λήξη: 02-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών Τμ. Ιστορίας
Mέγεθος: 560.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγίες για την έκδοση της βεβαίωσης ΑΜΑ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης οδηγιών
Mέγεθος: 579.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς

Γραμματεία

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87418 / 87406 / 87423
archei@ionio.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΙΠ

Ιωάννου Θεοτόκη 72
26610 87223
libraryloan@ionio.gr
library.ionio.gr

Ώρες λειτουργίας

Η γραμματεία είναι ανοικτή:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Για θέματα γραμματείας, επικοινωνείτε με την κα. Γάτσου Γεωργία καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-11:00 το πρωί στα τηλέφωνα: 26610-87418/87406 και ηλεκτρονικά στα email: gatsou@ionio.gr, archei@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας