Ίδρυση – Στόχος

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 89, της 10 Απριλίου 2003 (ΦΕΚ Α', αρ. φύλλου 82, 10-04-2003). Στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς είναι η υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμμάτων του Τμήματος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή, οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων.

Ειδικότερα, σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα, μελέτη, καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς. Παράλληλος στόχος του Εργαστηρίου είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων  για τη λυσιτελέστερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η απόκτηση από τους φοιτητές και ερευνητές ικανοτήτων σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

Ενημέρωση: 23-03-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας